Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE  DLA PIELĘGNIAREK

Lp. Nazwa szkolenia Wymagane kursy Planowana
data rozpoczęcia
Planowana data
zakończenia

Termin rejestracji
na szkolenie

Cena
1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki
RKO, EKG 07.11.2022r. 31.03.2023r. 10.10.2022r. 3700 PLN
2 Pielęgniarstwo internistyczne RKO, EKG 07.11.2022r. 20.05.2024r. 01.09.2022r. 3600 PLN
3 Pielęgniarstwo onkologiczne BRAK 17.09.2022r. 17.02.2024r. 01.09.2022r. 3600 PLN
4 Pielęgniarstwo chirurgiczne RKO, EKG 10.11.2022r. 31.05.2024r. 30.10.2022r. 3700 PLN
5 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej LECZENIE RAN 17.09.2022r. 17.02.2024r. 01.09.2022r. 3700 PLN
6 Pielęgniarstwo ratunkowe RKO, EKG,
RKO NOWORODKA
17.09.2022r. 17.02.2024r. 01.09.2022r. 3700 PLN
7 Pielęgniarstwo operacyjne Brak 06.11.2022r. 30.05.2024r. 30.10.2022r. 3700 PLN

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE  DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Lp. Nazwa szkolenia Wymagane kursy Planowana
data rozpoczęcia
Planowana data
zakończenia

Termin rejestracji
na szkolenie

Cena
1 Pielęgniarstwo epidemiologiczne RKO, EKG 02.10.2022r. 15.04.2024 r. 17.09.2022r. 3500 PLN

 

Warunki kwalifikacji na specjalizację:

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:

  • posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu;
  • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat.
  • złożyły wniosek w Systemie Monitorowania Kształcenia (do winsoku w SMK należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego staż pracy).

Każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (potwierdzenie w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia posiadane kwalifikacje), udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
  • dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Dodatkowo warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka/położna jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu  wymaganych kursów.

Rejestracja na specjalizacje odbywa się przez SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

Kliknij > SMK

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Druki do pobrania Format Plik
REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
ZARZADZENIE REKTORA nr 44/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2