22 ekonomia 2st

Specjalności/ profile kształcenia

  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • Ekonomika bezpieczeństwa
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas dwuletnich studiów wyższych drugiego stopnia, studenci kierunku ekonomia w ANSG w Ostrowcu Św. uzupełnią swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych oraz zyskają zaawansowaną wiedzę w ramach jednej z czterech, możliwych do wyboru specjalności. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowyc


Specjalności

Na trzecim roku studiów zajęcia odbywają się na jednej ze specjalności:

Gospodarowanie nieruchomościami – zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędne do obsługi szeroko rozumianych uczestników rynku nieruchomości. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia analiz i prognoz dotyczących rynku nieruchomości, do obrotu i zarządzania nieruchomościami. Potrafią oceniać opłacalność inwestycji na rynku nieruchomości, doradzać w zakresie sprzedaży, zakupu i wyceny nieruchomości. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach deweloperskich, instytucjach zarządzających nieruchomościami, w bankach i instytucjach finansujących rynek nieruchomości czy też w instytucjach samorządowych gospodarujących nieruchomościami.

Ekonomika bezpieczeństwa – zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu związków jakie występują pomiędzy gospodarką a obronnością i bezpieczeństwem państwa. Studenci otrzymują pogłębioną wiedze w zakresie prawa gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego, finansowego, demograficznego, szpiegostwa przemysłowego, przestępczości gospodarczej oraz metod jej zwalczania a także monitorowanie prognozowania zagrożeń ekonomicznych. Absolwenci są przygotowania do podjęcia pracy w administracji publicznej (w szczególności na stanowiskach związanych z problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa) oraz w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, zwłaszcza na stanowiskach związanych z realizacją polityki bezpieczeństwa.

Gospodarka finansowa i rachunkowość – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu gospodarowania finansami i rachunkowości zarówno w przedsiębiorstwach jak i instytucjach samorządowych oraz w sektorze bankowym. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości rachunkowo – finansowej. Potrafią wykonywać analizy ekonomiczno – finansowe, oceniać projekty gospodarcze, znają strategie finansowe i podatkowe przedsiębiorstw.

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości oraz podatków. Podstawowym celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomiczno-finansowych w podmiotach gospodarczych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, rozliczania się z Urzędem Skarbowym lub podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się poborem podatków. Celem specjalności jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry zdolnej do podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, potrafiącej fachowo zarządzać przedsiębiorstwem, umiejącej pozyskiwać środki finansowe do prowadzenia działalności gospodarczej, a także potrafiącej koordynować kierunki i strategie rozwoju firmy


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2

Kadra

Kierownik katedry Ekonomii:

badyga

dr Anna Bałdyga

Profesorowie, adiunkci i asystenci ANSG:

 

dr hab. prof. ANSG Wiktor Adamus
dr Arkadiusz Chudzik
prof. dr hab. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
dr Przemysław Furgacz
dr Zdzisław Kałamaga
mgr Michał Kądziołka
dr Kamila Kowynia- Leśniak
mgr Jolanta Libura
dr Agnieszka Rożek
mgr Grażyna Sowa
dr Elżbieta Szymańska
dr Renata Wojtuś

Pozostali wykładowcy:

 

prof. dr hab. Bogdan Klepacki

       

dr Tomasz Jarocki

       

mgr Justyna Osuch

prof. dr Khatuna Chapichadze

dr Wiktor Krasa

mgr Aleksandra Czubak

dr hab. prof. ANSG Anna Doliwa-Klepacka

dr Wojciech Lichota

mgr Sylwia Barańska

dr hab. Anna Żeromska

dr Grzegorz Panek

mgr Wiktor Możgin

dr hab. Marek Leszczyński

dr inż. Anna Jańska

mgr Jan Tokarz

dr Sylwester Pietrzyk

dr Paweł Gotowiecki

mgr Agnieszka Kwiatkowska

dr  Adam Pązik

 

dr Alina Walenia

dr Wioletta Tokarska- Ołownia    

mgr Szymon Kamela

dr Robert Krasowski

dr Jarosław Dulewicz

mgr Artur Łakomiec

dr Jacek Barburski

mgr Urban Bednarski

mgr Dorota Gagat

dr Dorota Jankowska

mgr Łukasz Witkowski

mgr Aneta Pankowska

dr Anita Leszczyszyn

mgr Katarzyna Wiśniewska

mgr Robert Szczepaniak

 

 

 

 


Z życia kierunku: