22 pedagogika

Specjalności/ profile kształcenia:

 

  • Pedagogika resocjalizacyjna z  profilaktyką uzależnień
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną

O kierunku

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku pedagogika mają charakter humanistyczny i praktyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają m.in.: wszechstronną wiedze o człowieku, o jego rozwoju, o życiu społecznym oraz o rozwiązywaniu różnorodnych międzyludzkich problemów. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie coraz bardziej otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały tak dobrane jak oczekują tego przyszli pracodawcy. Pedagogikę warto studiować także, m.in. dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.


Kadra

Na kierunku pedagogika, prowadzonym w naszej uczelni, wykłada profesjonalna kadra naukowa i dydaktyczna zarówno własna jak i m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Specjalności:

Pedagogika resocjalizacyjna z  profilaktyką uzależnień - absolwenci tej specjalności znają problematykę pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Mają kompetencje w zakresie diagnozowania działań resocjalizacyjnych, profilaktyki i opieki. Są przygotowani do pracy na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, środowisk i grup społecznych wykazujących nieprzystosowanie społeczne i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego oraz resocjalizacyjnego.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną – absolwent posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, jest przygotowany do sprawowania różnych form opieki i wychowania, w różnych okresach życia człowieka, w tym do specjalistycznej pracy z seniorami w placówkach ukierunkowanych na pracę z osobami starszymi: domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, klubach seniorów, placówkach kulturalnych przeznaczonych dla seniorów, w instytucjach samorządowych i pozarządowych. Jest przygotowany do pracy jako, pedagog środowiskowy, domu dziecka, zakładu wychowawczego, pogotowia opiekuńczego, ogniska wychowawczego, ośrodka pomocy dziecku i rodzinie, świetlicy, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, w organizacjach pozarządowych i administracji oświatowo-wychowawczej oraz, po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich, do pracy pedagoga szkolnego i wychowawcy internatu.

 


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2

Kadra:

Kierownik katedry Pedagogiki
parlak

dr Mirosława Parlak

Profesorowie, adiunkci i asystenci ANSG:


dr Monika Borek
dr hab. prof. ANSG Mariusz Jędrzejko
dr Grażyna Kałamaga
dr hab. prof. ANSG Barbara Kałdon
dr Robert Krasowski
dr Magdalena Kalista-Jasiak
mgr Mariola Krawczyk
mgr Anna Mitoraj- Broda
dr Sylwester Scisłowicz
dr Marek Świeca
dr Izabela Zaborowska
dr Anna Zybura
dr hab. prof. ANSG Bożena Zboina
dr Ewelina Żuchowska

Pozostali wykładowcy:

 

dr hab. Ryszard Pęczkowski

dr Grair Magakian

mgr Danuta Kapsa

dr hab. Marta Wrońska

dr Dorota Ochojska

mgr Ewa Gawron

dr hab. Janusz Miąso

mgr Monika Szczygieł- Boczar 

mgr Iwona Winiarska

dr hab. Marta Uberman

mgr Łukasz Sobuś

mgr Karolina Skurska

dr Tomasz Gosztyła

mgr Jan Tokarz

mgr Elżbieta Rutecka

dr Ewa Staropiętka- Kuna

mgr Magdalena Kaptur- Woźniak     

mgr Małgorzata Wolska- Długosz

dr Elżbieta Marek

mgr Agnieszka Kwiatkowska

mgr Grzegorz Marzec

dr Janusz Boczar

mgr Bożena Kotowska

mgr Anna Suska

dr Renata Żabecka- Chowaniec

mgr Mateusz Moryciński

mgr Magdalena Hudziaczek- Cieślar       

dr Aldona Kopik

mgr Piotr Pasiński

mgr Anna Hojnor

dr Wiesław Matyskiewicz

mgr Marcin Gorbunow

mgr Elżbieta Orzeł- Pociecha

dr Karina Gaik-Dudziak

mgr Marta Zieja

mgr Anna Nowak

dr Agnieszka Łaba- Chornecka

mgr Mirosława Płacheta

mgr Jolanta Juszkiewicz

dr Anna Dąbrowska

 mgr Ewa Dębińska

mgr Urban Bednarski

 

 

 


Z życia kierunku