22 praca soc

Specjalności/ profile kształcenia:

  • Gerontologia społeczna
  • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

O kierunku:

Studia na kierunku praca socjalna  swoim zakresem obejmują nie tylko zagadnienia związane stricte z  pracą socjalną, ale także z obszaru nauk bezpośrednio związanych z zawodem:  socjologii, pedagogiki i psychologii. Studenci zyskują kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, które umożliwiają poruszanie się zarówno w instytucjach oświatowych, kulturalnych, profilaktyki społecznej, jak i w organizacjach rządowych i pozarządowych. Absolwenci pracy socjalnej będą mieli w trakcie trwania nauki nieustającą okazję do rozwijania swoich umiejętności i kompetencji.


Specjalności:

  • Gerontologia społeczna: Absolwent ścieżki specjalizacyjnej “Gerontologia społeczna” świadom jest największych wyzwań w obszarze pomocy i wsparcia osób starszych. Dobrze orientuje się we współczesnych trendach demograficznych, ekonomicznych i kulturowych, skutkiem czego rozumie specyfikę problemów osób starszych i dobrze projektuje rozwiązania dla nich przeznaczone. Prócz tego zna podstawy andragogiki, a więc realizowania zadań pedagogicznych względem osób dorosłych i w podeszłym wieku. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie animowania czasu wolnego, animacji kulturalnej i oświatowej przeznaczonej z myślą o starszych osobach. Orientuje się także w głównych aspektach dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wśród określonych grup wiekowych. Co najważniejsze, jest biegły w zakresie projektowania i realizowania określonych działań pomocowych, co ułatwia mu znajomość systemu wsparcia seniorów, jak również praktyczna wiedza z zakresu pracy z osobą starszą, na różnych etapach procesu starzenia się, a nawet umierania. Jest zaznajomiony ze zróżnicowanymi czynnikami natury społecznej, ale i prawnej w opiece nad osobą starszą, co czyni z niego wszechstronnego, potencjalnego pracownika instytucji zorientowanych w swojej działalności na szeroko rozumianą pomoc seniorom.
  • Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin: Absolwent wskazanej ścieżki specjalizacyjnej posiada rozległą wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy osobom o różnego rodzaju i różnych stopniach niepełnosprawności. Posiada on podstawową wiedzę w zakresie pedagogiki specjalnej - uzyskaną jeszcze w trakcie realizowania modułów kierunkowych, w trakcie trwania ścieżki z kolei pogłębia swoje wiadomości i kompetencje w zakresie systemów pomocy i wsparcia skierowanych w szczególności do osób niepełnosprawnych. Posiada on także rozległą wiedzę dotyczącą form aktywizacji zawodowej takich osób, pracy z nimi zorientowanej na ten właśnie cel, co stanowi jeden z podstawowych wymiarów inkluzji społecznej tych grup. Absolwent posiada rozległe informacje na temat mechanizmów wykluczenia społecznego niepełnosprawnych, ma także wiedzę i kompetencje na temat projektowania i udzielania im różnorodnego wsparcia. Dobrze orientuje się w zagadnieniach psychologii niepełnosprawności i podstaw rehabilitacji oraz wybranych aspektów prawa, co czyni go tym skuteczniejszym na polu projektowania i realizacji określonych strategii i projektów socjalnych. Co równie istotne, absolwent posiada informacje oraz kompetencje predestynujące go do skutecznej współpracy z najbliższym otoczeniem osoby niepełnosprawnej, które bardzo często również wymaga określonego wsparcia. Czyni go to wartościowym kandydatem na pracownika socjalnego przeznaczonego do działalności wspierającej osoby niepełnosprawne i ich bliskich.

Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2