Autor lub redaktor pracy zbiorowej jest zobowiązany przesłać drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pracę do Wydawnictwa, zgodnie z Instrukcją przygotowania materiałów do druku (zał. 2).

Wszystkie złożone prace są kierowane do recenzji, której procedura jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych, Warszawa 2011). Pozytywny wynik recenzji kwalifikuje pracę do druku. Negatywny – skutkuje odmową publikacji. Do ponownej recenzji kierowane są jedynie te prace, które mają na arkuszu oceny zapis: „proszę o dostarczenie mi pracy do wglądu i ostatecznej oceny”.

W przypadku prac napisanych w językach konferencyjnych co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Wydawnictwo preferuje model, w którym autor(rzy) i recenzent(ci) nie znają swoich tożsamości (tzw. double blind-review process). Dlatego też nie wymaga się od recenzentów i autorów pisemnej Deklaracji o braku konfliktów między nimi.

Recenzenci i autorzy nie mogą być afiliowani na tej samej uczelni, pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych (również pokrewieństwa), bezpośrednio współpracować naukowo w ciągu ostatnich dwóch lat. Wynikiem recenzji jest opinia recenzenta – recenzja (zał. 3) mająca formę pisemną, która zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu pracy bez poprawek, dopuszczeniu pracy po poprawkach wg wskazań recenzenta, bądź odrzuceniu pracy.

Recenzja jest przesyłana do Wydawnictwa, gdzie pozostaje jej oryginał, zaś kopia przekazywana jest autorowi/redaktorowi pracy zbiorowej, który ustosunkowuje się do zawartych w niej uwag. Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, musi to uzasadnić na piśmie. W istotnych sprawach spornych  rektor decyduje, czy ponownie wysłać pracę do recenzenta, czy jedynie autor  ma wyjaśnić różnicę zdań.

Dopiero po otrzymaniu pozytywnych recenzji wydawniczych rozpoczyna się właściwy proces wydawniczy.

Autor obowiązany jest do podpisania umowy wydawniczej, w której szczegółowo określone są  warunki wydania publikacji.