Wywiad w wojnach hybrydowych
Krzysztof Surdyk

ISBN 978-83-64557-65-1    
OSTROWIEC ŚW. 2022   

 ZAMÓW

CENA: 55,00 zł

Publikacja przedstawia różne oblicza wojny hybrydowej, rolę wywiadów w tego rodzaju wojnach. Jest to temat bardzo ważny i szczególnie aktualny w obecnym złożonym i nieprzewidywalnym środowisku bezpieczeństwa w czasie, gdy świat, w tym Polska, stoi wobec wielu zagrożeń i wyzwań związanych z pandemią oraz konfliktem rosyjsko-ukraińskim.


Przemiany ustrojowe w Bośni i Hercegowinie 1995-2018
Aleksander Czichos

ISBN 978-83-64557-60-6
TORUŃ - OSTROWIEC ŚW. 2022   

ZAMÓW

CENA: 39,00 zł

(z recenzji) „Celem przyjętym przez autora było ukazanie genezy i całego skomplikowanego procesu tworzenia Federacji Bośni i Hercegowiny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego historyczne, wielowiekowe uwarunkowania, wreszcie wskazanie przyczyn poważnych błędów i niedociągnięć w funkcjonowaniu struktur politycznych tego państwa (…) autor w sposób bardzo szczegółowy, wyważony, z troską o obiektywizm, przedstawił historyczne i kulturowe uwarunkowania procesu tworzenia Bośni i Hercegowiny od Średniowiecza, poprzez wiek XIX, kiedy to nastąpił proces budzenia się tożsamości narodowych, dalej I wojnę światową, Królestwo SHS i Jugosławii, II wojnę światową i socjalistyczną Jugosławię, aż do jej „rozpadu”, którego efektem była m.in. niepodległość Bośni i Hercegowiny, z dużą dozą niechęci przyjęta zarówno przez Serbów, jak i Chorwatów”.


Wychowanie przez sztuki piękne w społeczności Ostrowca Świętokrzyskiego (na przykładzie działań i współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości z Biurem Wystaw Artystycznych)
Red. Marek Świeca

ISBN: 978-83-64557-47-7  
Ostrowiec Św. 2019 r.   

ZAMÓW

CENA: 15,00 zł

(z recenzji) „Przedmiotem rozważań i analiz (…) jest problematyka wychowania przez sztukę, w szczególności zaś malarstwa oraz możliwości jakie stwarza ono dla rozwoju i edukacji estetycznej uczniów i studentów. (…) Ważne, aby przyszli wychowawcy, nauczyciele i pedagodzy potrafili w swej pracy z dziećmi i młodzieżą korzystać z pięknej strony życia, jaką daje obcowanie z dziełem sztuki, z kulturą wyższą. (…) przygotowana do publikacji praca ma określone walory naukowe (…) Redaktor tomu nawiązuje do klasycznej literatury pedagogicznej, dotyczącej wychowania przez sztukę, edukacji estetycznej, która to problematyka jest w Polsce rozwijana przez uczonych pedagogów, filozofów, jak też artystów (…).”


 

Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce
Kamila Kowynia-Leśniak

ISBN: 978-83-64557-58-3    
Ostrowiec Św. 2021 r.    

ZAMÓW

CENA: 15,00 zł

(z recenzji) „Podstawową zaletą (pracy) jest udowodnienie przydatności alternatywnych źródeł finansowania działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowym atutem opracowania jest ukazanie przez autorkę możliwości pozafinansowego wspierania przedsiębiorstw przez fundusze VC/PE, dotyczących innowacyjnych działań badawczo-rozwojowych, czy też pomocy prawnej w zakresie prawa podatkowego.”


Teoretyczny i praktyczny wymiar funkcjonowania polskiej gospodarki w XXI w. Wybrane problemy
Red. nauk. Arkadiusz Chudzik, Zdzisław Kałamaga

ISBN: 978-83-64557-56-9     
Ostrowiec Św. 2020 r.  

ZAMÓW

CENA: 20,00 zł

(z recenzji) „Publikacja ma charakter przeglądowy, prezentując różnorakie aspekty funkcjonowania współczesnej polskiej gospodarki”.


Cyberzaburzenia – cyberuzależnienia
Mariusz Jędrzejko,Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski

ISBN: 978-83-64557-50-7     
Ostrowiec Św. 2020 r.  

ZAMÓW

Pierwsze w Polsce kompleksowe studium problemu cyberzaburzeń (cyberdisorder) skierowane do profesjonalistów (pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, pediatrzy) oraz szerokiego grona odbiorców przygotowany przez zespół pracowników i współpracowników WSBiP. Publikacja oparta o najnowsze źródła wiedzy i wieloletnią praktykę zawodową autorów w obszarze diagnozy cyberzaburzeń. Wnikliwy opis mechanizmów i predykatorów cyberzaburzeń, reakcji mózgu dzieci na nadużywanie technologii i kontaktów cyfrowych (komunikacji zapośredniczonej), rozwoju i etapów cyberzaburzeń. Liczne delegacje dla prawidłowego modelowania relacji dzieci-technologie cyfrowe oraz sposobów wprowadzania dziecka w cyberświat. Praktyczne wskazówki do tworzenia kontraktów cyfrowych oraz diagnozowania cyberzaburzeń.

Ziemianie i ich siedziby na terenie b. woj. kieleckiego w latach 1939-1945 oraz ich losy po II wojnie światowej. T. V Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
Zbigniew Doliwa-Klepacki
ISBN: 978-83-64-553-49-1    Ostrowiec Św. 2020 r.    zamów

Tom poświęcony jest losom ziemian i ich siedzib z b. woj. kieleckiego w czasie i po II wojnie światowej oraz losom potomków tych ziemian.

 

Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta III międzynarodowa konferencja Naukowo-Szkoleniowa streszczenia (na nośniku CD)
Red. nauk. Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg
ISBN: 978-83-64557-29-3    Ostrowiec Św. 2017 r.    zamów

 

Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta (na nośniku CD)
Red. nauk. Bożena Zboina, Dorota Maciąg, Małgorzata Cichońska
ISBN: 978-83-64557-37-8    Ostrowiec Św. 2018 r.    zamów

 

Wspólne ścieżki stworzenia. Teologia wobec Teorii Wielkiego Wybuchu i Teorii Ewolucji
ks. Łukasz Sadłocha
CENA: 15,00 zł       ISBN:  978-83-64557-44-6    Ostrowiec Św. 2019 r.    Zamów książkę

(ze Wstępu) „Książka ta w sposób popularyzatorski ukazuje (…) spojrzenie Kościoła na współczesną wiedzę, a zwłaszcza na teorię Wielkiego Wybuchu i teorię ewolucji. (…) Budzą one zainteresowanie, gdyż dotyczą historii naszego świata i samego człowieka.

 

Rosyjska polityka wzrostu gospodarczego w XXI wieku. Założenia, realizacja, efekty
Anna Bałdyga
CENA: 25,00 zł       ISBN:  978-83-64557-46-0    Ostrowiec Św. 2019 r.    Zamów książkę

(ze Wstępu) Publikacja stanowi „próbę odpowiedzi na pytanie, na ile rosyjska polityka gospodarcza, oparta na eksporcie gazu ziemnego, stanowi lub stanowiła w wybranym okresie bezpośredni czynnik wzrostu gospodarczego, a także zbadanie, jakie wnioski ze stosowania takiej strategii płyną dla Rosji, jak i dla Polski, będącej ważnym odbiorcą gazu oraz potencjalnie dużym producentem tego surowca ze złóż niekonwencjonalnych”.

 

Polskie specjalne strefy ekonomiczne – efekty finansowe
Wojciech Lichota
CENA: 25,00 zł       ISBN:  978-83-64557-43-9    Ostrowiec Św. 2019 r.    Zamów książkę

W monografii dokonano syntetycznej oceny efektywności finansowej działalności specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.

 

Właściciele dworów i dworków na terenie b. woj. kieleckiego. Życie codzienne i towarzyskie, uroczystości rodzinne i religijne oraz obyczaje z nimi związane (od połowy XVIII w. do końca lat trzydziestych XX w.).
T. IV
Zbigniew Doliwa-Klepacki
CENA:70,00 zł (5% Vat)       ISBN:  978-83-64557-41-5    Ostrowiec Św. 2019 r.    Zamów książkę

Ze wstępu: „Tom niniejszy poświęcony jest życiu codziennemu, uroczystościom rodzinnym i religijnym oraz obyczajom z nimi związanych w polskich dworach, ze szczególnym uwzględnieniem dworów, które istniały lub jeszcze istnieją na terenie b. województwa kieleckiego. Autor koncentruje się na powyższych zjawiskach, które występowały przede wszystkim w XVIII i XIX w. oraz w okresie międzywojennym XX w. Powyższe aspekty życiowe szlachty – ziemian omówione zostały przede wszystkim na przykładzie przeciętnych właścicieli majątków, które wynosiły od kilkudziesięciu do 150-200 ha ziemi”.

 

Dwory i dworki miejskie oraz budynki w stylu dworkowym i pałacowym w województwie świętokrzyskim (ponadto niektóre dwory znajdujące się kiedyś na trenie b. woj. kieleckiego). T. III. POST SCRIPTUM Losów dworów i pałaców oraz b. ziemian z woj. świętokrzyskiego po II wojnie światowej
Zbigniew Doliwa-Klepacki
CENA:65,00 zł (5% Vat)       ISBN:  978-83-64557-31-6    Ostrowiec Św. 2018 r.    Zamów książkę

Ze wstępu: „Tom poświęcony dworom i dworkom, określanym powszechnie jako tzw. miejskie, które istnieją bądź istniały w miastach woj. świętokrzyskiego. Omówione również zostały budynki w stylu dworkowym i pałacowym na terenie woj. świętokrzyskiego (…) Tom stanowi ukoronowanie czterotomowego opracowania poświęconego dworom i dworkom oraz pałacom i zamkom, które istnieją lub istniały wcześniej na terenie obecnego woj. świętokrzyskiego oraz ciekawszym obiektom istniejącym na obszarach, które kiedyś wchodziły w skład b. woj. kieleckiego”.

 

Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia. Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta
Red. nauk. Bożena Zboina, Dorota Maciąg, Małgorzata Cichońska
ISBN: 978-83-64557-37-8    Ostrowiec Św. 2018 r.    Publikacja elektroniczna na nośniku CD

Publikacja zainteresuje zarówno teoretyków (naukowców), jak i praktyków: lekarzy, pielęgniarki, liderów, edukatorów, specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, studentów, a także innych przedstawicieli nauki i praktyki zainteresowanych funkcjonowaniem człowieka w zdrowiu i w chorobie. Stanowi ona debatę o osiągnięciach w ochronie zdrowia opartych na dowodach naukowych w połączeniu z praktyką zawodową. Prezentowane prace poruszają wiele aspektów dotyczących promocji, ratowania i pielęgnowania zdrowia od narodzin do sędziwej starości, są miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie postępów i zastosowań praktycznych osiągnięć nauki i praktyki zawodowej z Polski i zagranicy.

 

Grody, warownie, zamki i pałace oraz ich właściciele w województwie świętokrzyskim, a ponadto niektóre będące kiedyś w b. woj. kieleckim
Zbigniew Doliwa-Klepacki
CENA:70,00 zł (5% Vat)       ISBN: 978-83-64557-16-3    Ostrowiec Św. 2016 r.    Zamów książkę

Tom poświęcony istniejącym lub będącym w ruinie grodom, warowniom, fortalicjom, zamkom i pałacom, które znajdują się na terenie województwa świętokrzyskiego, oraz ważniejszym powyższym obiektom, które do reformy administracyjnej w 1975 r. należały do województwa kieleckiego, a obecnie znajdują się na terenie województw ościennych. Omówiono 99 budowli.

 

Dwory i dworki oraz ich właściciele w województwie świętokrzyskim. T. II (między Skarżyskiem-Kamienną, Kielcami i Jędrzejowem a zachodnią granicą województwa oraz suplement do t. I i aneksy do t. I i II) 
Zbigniew Doliwa-Klepacki
CENA:90,00 zł (5% Vat)       ISBN: 978-83-64557-18-7    Ostrowiec Św. 2016 r.    Zamów książkę

Drugi tom omawiający dwory istniejące i nieistniejące na terenie linii Skarżysko-Kamienna, Kielce, Jędrzejów do zachodniej granicy województwa świętokrzyskiego. Omówiono również dwory z byłych powiatów koneckiego i pińczowskiego, które w wyniku reformy administracyjnej znalazły się poza granicą woj. świętokrzyskiego. Tom zawiera suplement do t. 1, indeks nazwisk oraz słowniki pojęć.

 

Suicydologiczne aspekty patologii społecznej
Red. nauk. Barbara Małgorzata Kałdon, Irena Kurlak
CENA:34,00 zł (5% Vat)       ISBN: 978-83-64557-01-9    Ostrowiec Św. 2014 r.    Zamów książkę

Autorzy omawiają problematykę samobójstw w kontekście patologii i profilaktyki społecznej, pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej, andragogiki i geragogiki, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i terapii. 

 

Mieszkańcy Kielc w latach 1816-1866
Jerzy Piwek
CENA:25,00 zł (5% Vat)       ISBN: 978-83-64557-04-0    Ostrowiec Św. 2014 r.    Zamów książkę

Praca prezentuje 50 lat z życia mieszkańców Kielc. Autor ukazał społeczeństwo jako podstawowy element kształtujący oblicze miasta poprzez codzienną działalność. Zapoznaje czytelnika ze strukturą zawodową, materialną czy narodowościową mieszkańców Kielc. Praca w znacznej części została oparta na źródłach archiwalnych, zawartych w archiwach państwowych Warszawy, Radomia i Kielc. 

 

NAUKA O JĘZYKU NIE TYLKO DLA UCZNIÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA
Aneta Pierścińska-Maruszewska
CENA:16,00 zł (5% Vat)       ISBN: 978-83-64557-09-5    Ostrowiec Św. 2014 r.    Zamów książkę

Książka stanowi cenną pomoc zarówno dla polonistów, jak i wszystkich miłośników języka i samych uczniów. Dla nauczycieli to niemal gotowy materiał do wykorzystania podczas lekcji, a młodzież poprzez interesujące ćwiczenia może doskonalić swoją sprawność językową – tak istotną w  komunikacji międzyludzkiej. 

 

KRYZYS JAKO ELEMENT SYTUACJI GOSPODARCZEJ
Anna Żelazowska-Przewłoka
CENA:34,00 zł (5% Vat)       ISBN: 978-83-64557-01-9    Ostrowiec Św. 2014 r.    Zamów książkę

W publikacji przedstawiono w ujęciu historycznym najważniejsze kryzysy gospodarcze na świecie i w Polsce – od V w. do kryzysu w 2009 r. 

 

SPOŁECZNE I ZDROWOTNE UWARUNKOWANIA PROMOCJI ZDROWIA (na nośniku CD)
Red. nauk. Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg
CENA:20,00 zł (23% Vat)       ISBN:     Ostrowiec Św. 2014 r.    zamów

W publikacji zawarto zagadnienia z szeroko pojętej promocji zdrowia oparte o wieloletnie doświadczenie zawodowe i badania autorów. 

 

MARKETING TERYTORIALNY – GMINA I JEJ PROMOCJA
Paweł Dziekański, Antoni Olak, Sylwia Pytka
CENA:26,00 zł (5% Vat)       ISBN: 978-83-64557-03-3    Ostrowiec Św. 2014 r.    Zamów książkę

Publikacja zapoznaje się z tematem wizerunku regionu, specyfiką jego promocji, procesu marketingu terytorialnego. Zawiera liczne przykłady promocji gminy. Może być pomocna w opracowaniu strategii marketingowej jednostki terytorialnej.

 

MARKETING TERYTORIALNY WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEGO SAMORZĄDU – WYBRANE ZAGADNIENIA
Paweł Dziekański, Bogusław L. Ślusarczyk
CENA:24,00 zł (5% Vat)       ISBN: 978-83-64557-02-6    Ostrowiec Św. 2014 r.    Zamów książkę

W publikacji przedstawiono główne założenia marketingu terytorialnego, stanowiącego innowacyjną koncepcję zarządzania jednostką terytorialną, a także wybranych obszarów jego wdrażania na poziomie JTS.

 

BEZPIECZEŃSTWO W WARUNKACH GLOBALIZACJI – WYBRANE ZAGADNIENIA
Red. nauk. Vojtech Jurčák, Janusz Mika, Antoni Olak
CENA:20,00 zł (5% Vat)       ISBN: 978-83-936652-9-7    Ostrowiec Św.-Warszawa 2014 r.    Zamów książkę

Książka ma charakter monografii i dotyczy problemów bezpieczeństwa w zglobalizowanym świecie. 

 

EKONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNO-ENERGETYCZNE – WYBRANE ZAGADNIENIA
Red. nauk. Sławomir Juszczyk, Mária Petrufová
CENA:24,00 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-64557-00-2    Ostrowiec Św.-Warszawa 2013 r.    Zamów książkę

Publikacja koncentruje się wokół tematyki bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego oraz ekonomii w zakresie związanej z bezpieczeństwem.

 

PEACE OPERATIONS OF INTERNATIONAL CRISIS MANAGEMENT
Radoslav Ivančík, Vojtech Jurčák
CENA:32,00 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-936652-6-6    Ostrowiec Św.-Warszawa 2013 r.    Zamów książkę

Monografia tłumaczy podstawowe terminy, które są niezbędne do zrozumienia zasad kryzysowego zarządzania ze szczególnym naciskiem na charakterystykę i zasady operacji pokojowych pod auspicjami ONZ, NATO i Unii Europejskiej. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I REKREACJA W TERENIE NATURALNYM
Adam Jurczak, Mariusz Ozimek
CENA:32,00 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-936652-4-2    Ostrowiec Św.-Warszawa 2013 r.    Zamów książkę

W publikacji zaprezentowano liczne propozycje zabaw i gier ruchowych przeznaczonych do planowania zajęć w terenie ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych. Adresowana jest do nauczycieli, instruktorów i trenerów. Książka dostarcza również wskazówek do przemyśleń na temat roli i znaczenia zajęć prowadzonych w terenie. Na końcu zamieszczono słowniczek pojęć terminologicznych oraz anglojęzycznych.

 

JANUSZ KORCZAK A WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGICZNEJ TEORII I PRAKTYKI
Redakcja Barbara Kałdon, Irena Kurlak, Barbara Małgorzata Kałdon
CENA:17,00 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-936652-8-0    Ostrowiec Św.-Warszawa 2013 r.    Zamów książkę

Inspiracją do powstania książki były życie i twórczość pedagogiczna Janusza Korczaka. Prace w niej przedstawione koncentrują się wokół pedagogicznych dyscyplin (historii pedagogiki, pedagogiki opiekuńczej, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej), w których Korczak zaprezentował swoje nowatorskie podejście do poznania i traktowania dzieciństwa jako niezwykle ważnego okresu w rozwoju człowieka. Podkreślał tu zwłaszcza rolę osoby dorosłej - opiekuna i wychowawcy oraz jego odpowiedzialność za stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju dziecka.

 

ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW
Redakcja naukowa Bożena Zboina, Aneta Pierścińska-Maruszewska
CENA:  14,00 zł (5% Vat)        ISBN:978-83-936652-7-3        Ostrowiec Św. 2013 r.        Zamów książkę

Książka swoją tematyką wpisuje się w promocję zdrowego stylu życia, przede wszystkim bez nałogów i jest przejawem działań profilaktycznych. Zawiera prace młodych naukowców – absolwentów kierunku pielęgniarstwo i pedagogika Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. oraz prace uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów powiatów ostrowieckiego i opatowskiego.– uczestników projektu „Życie bez nałogów”. Nadrzędnym celem projektu było podniesienie świadomości dotyczącej nałogów oraz promowanie zdrowego stylu życia.

 

DWORY I DWORKI ORAZ ICH WŁAŚCICIELE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM T. 1 (MIĘDZY WISŁĄ A SKARŻYSKIEM-KAMIENNĄ, KIELCAMI I JĘDRZEJOWEM)
Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
CENA:  100,00 zł (5% Vat)        ISBN:978-83-89466-53-2        Ostrowiec Św. 2013 r.        Zamów książkę

Książka koncentruje się wokół problematyki polskich dworów. Dokonano syntezy elementów składających się na pojęcie dworu, przedstawiono dwory i dworki istniejące na omawianym terenie oraz te już nieistniejące. Ogółem omówiono ponad 200 dworów i dworków.

 

ZMIANY W REGIONIE W WARUNKACH GLOBALIZACJI
Redakcja naukowa Antoni Olak, Elżbieta Szymańska, Alicja Trzyna
CENA:  25,00 zł (5% Vat)        ISBN:978-83-89466-52-5        Ostrowiec Św. 2013 r.        Zamów książkę

W publikacji zaprezentowano zagadnienia związane ze zmianami w funkcjonowaniu gospodarki lokalnej i regionalnej oraz perspektywami ich dalszego rozwoju.

 

WRAŻLIWOŚĆ REGIONU NA ZMIANY
Redakcja naukowa Antoni Olak, Andrzej Pawlik
CENA:  20,00 zł (5% Vat)        ISBN:978-83-89566-54-9        Ostrowiec Św. 2013 r.        Zamów książkę

Książka koncentruje się wokół zagadnień związanych z polityką regionalną, zmianami w niej zachodzącymi, innowacjami w regionie.

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. BEZPIECZEŃSTWO, GLOBALIZACJA – ZARYS PROBLEMATYKI
Redakcja naukowa Milan Labuzik, Paweł Dziekański, Antoni Olak
CENA:  20,00 zł (5% Vat)        ISBN:978-83-936652-1-1        Ostrowiec Św. 2013 r.        Zamów książkę

W publikacji przestawiono zjawiska charakteryzujące przemiany w tradycyjnych obszarach suwerenności państwa – bezpieczeństwo publiczne, planowanie obronne, rola samorządu i państwa w jego kształtowaniu.

 

CZYNNIKI ZMIAN ZJAWISK REGIONALNYCH
Redakcja naukowa Vojtech Jurčák, Paweł Dziekański
CENA:  24,00 zł (5% Vat)        ISBN:978-83-896652-3-5        Ostrowiec Św. 2013 r.        Zamów książkę

W publikacji omówiono czynniki zmian w regionach, które obejmują: gospodarkę regionalną, konkurencyjność regionów, procesy rozwojowe w regionach.

 

POLITYKA ROZWOJU REGIONALNEGO W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. EKONOMIA, INTEGRACJA – ZARYS PROBLEMATYKI
Redakcja naukowa Paweł Dziekański
CENA:  24,00 zł (5% Vat)        ISBN:978-83-89466-51-8        Ostrowiec Św. 2013 r.        Zamów książkę

Publikacja stanowi próbę zarysowania współczesnych problemów rozwoju regionalnego w kontekście globalnych uwarunkowań. Skupia się wokół tematów związanych z funkcjonowaniem gospodarki lokalnej i regionalnej na tle procesów integracyjnych.

 

WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMATYKI POMOCY I WSPARCIA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW LUDZI W RÓŻNYM WIEKU
Praca zbiorowa pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak
CENA:25,20 zł       ISBN:978-83-89466-48-8        Ostrowiec - Warszawa 2012 r.        Zamów książkę

Praca koncentruje się wokół tematu świadczenia pomocy w pokonywaniu problemów życiowych przez cztery grupy wiekowe: dzieci i młodzież, dorosłych i seniorów. Zagadnienia pomocy przedstawiono w kontekście pedagogicznym, andragogicznym i gerontologicznym.

 

POTRZEBY MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE, 
A FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH. 
Barbara Kałdon, Żaneta Tempczyk
CENA:24,00 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-89466-49-5        Ostrowiec - Warszawa 2012 r.        Zamów książkę

Publikacja koncentruje się wokół potrzeb młodych ludzi, deprywacji tych potrzeb, których zaspokojenie jest czynnikiem dynamizującym rozwój osobowości. Podane są propozycje działań profilaktycznych. Autorki dokonały również omówienia wybranych subkultur młodzieżowych.

 

GOSPODARKA LOKALNA DROGĄ ROZWOJU REGIONU. 
Pod red. Paweł Dziekański (red.)
CENA:28,00 zł       ISBN:978-83-89466-45-7        Ostrowiec 2012 r.        Zamów książkę

Publikacja koncentruje się wokół zagadnień samorządu terytorialnego, gospodarki lokalnej, innowacjami w regionie, promocją i konkurencyjnością przedsiębiorstw na rynku lokalnym.

 

DRAMA W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ. 
Pod red. Marek Świeca
CENA:10,00 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-89466-44-0        Ostrowiec 2012 r.        Zamów książkę

Skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych z zakresu dramy. Składa się z części teoretycznej i praktycznej, która zawiera przykłady konspektów dramy wychowawczej i dramy na lekcjach języka polskiego).

 

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA SPOŁECZNE. BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODOWISKU LOKALNYM – ZARYS PROBLEMATYKI.
Pod red. Stanislav Szabo, Antoni Olak
CENA:26,57 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-89466-50-1        Ostrowiec 2012 r.        Zamów książkę

Publikacja koncentruje się wokół współczesnych zagrożeń społecznych: prostytucji, prostytucji nieletnich, przestępstwa zgwałcenia oraz pedofilii. W ostatnim rozdziale zaprezentowano badania dotyczące zjawiska prostytucji i agresji.

 

WYBRANE PROBLEMY GOSPODARKI LOKALNEJ
Pod red. Pawła Dziekańskiego
CENA:28,00 zł       ISBN:978-83-89466-47-1        Ostrowiec 2012r.        Zamów książkę

Publikacja stanowi zbiór prac naukowych dotyczących różnych aspektów gospodarki lokalnej – jej rozwoju, konkurencyjności – prezentowanych przez autorów z Polski oraz Ukrainy.  

 

NIEUCHRONNA POLISEMIA, POTENCJALNA SYNERGIA. MIĘDZYNARODOWE, NARODOWE I LOKALNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE I SŁOWACJI.
Pod red. Magdaleny Mikołajczyk, Antoniego Olaka
CENA:26,67 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-89466-46-4        Ostrowiec 2012 r.        Zamów książkę

Publikacja dotyczy problemów związanych z bezpieczeństwem narodowym, lokalnym, zagrożeń związanych z sytuacjami kryzysowymi, edukacją w zakresie bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. Zawarte w niej teksty w języku słowackim, polskim i angielskim prezentują stan rzeczy w zakresie bezpieczeństwa z obu stron granicy.

 

ZMIANY W PEDAGOGICE PRZEŁOMU STULECI. WYBRANE ZAGADNIENIA.
Pod red. Teresy Gumuły
CENA:25,00 zł (5% Vat)       ISBN: 978-83-89466-43-3        Ostrowiec 2011 r.        Zamów książkę

Zbiór materiałów ilustrujących rozwój współczesnej myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce i w innych krajach europejskich na przełomie XX i XXI wieku 

 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK O ZDROWIU. PRACA ZBIOROWA.
Pod red. Bożeny Zboiny, Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej, Barbary Bakalarz-Kowalskiej, Pawła Króla
CENA:35,00 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-89466-42-6        Ostrowiec 2012 r.        Zamów książkę

Publikacja koncentruje się wokół zagadnień związanych ze zdrowiem – jego ujęciem medycznym, pedagogicznym, a nawet językoznawczym 

 

WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU REGIONU W WARUNKACH PROCESÓW INTEGRACYJNYCH.
Michał A. Leśniewski, Paweł Dziekański
CENA:24,00 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-89466-36-5        Ostrowiec 2011 r.        Zamów książkę

Książka jest wartościowym tekstem, który może stanowić przyczynek do dyskusji naukowej na temat warunków rozwoju lokalnego i regionalnego. Dotyka ważnych, współczesnych problemów tego rozwoju i wskazuje na kierunku niezbędnych działań. Zawiera cenne wskazówki dla decydentów różnych szczebli, którzy opracowują politykę i strategię rozwoju regionalnego. Trafne jest jej tematyczne osadzenie w integracyjnych uwarunkowaniach rozwoju kraju, tworzonych przez członkostwo w Unii Europejskiej.

 

POLITYKA ROZWOJU REGIONALNEGO W WARUNKACH PROCESÓW INTEGRACYJNYCH.
Paweł Dziekański, Michał A. Leśniewski
CENA:28,00 zł       ISBN:978-83-89466-32-7        Ostrowiec 2011 r.        Zamów książkę

Praca wpisuje się w nurt badawczy i dyskusyjny o kierunkach rozwoju i zasadach funkcjonowania regionów w Polsce na początku XXI wieku. Eksponuje od strony teoretycznej i praktycznej stan regionalnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem miast wojewódzkich, które stanowią centra regionów i ośrodki innowacji.
Obok niewątpliwych walorów naukowych może mieć również istotne znaczenie aplikacyjne w procesie planowania i zarządzania rozwojem regionu. Niezwykle ważna jest staranna charakterystyka województwa świętokrzyskiego.

 


WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO.
Marek Leszczyński
CENA:22,05 zł       ISBN:978-83-89466-39-6        Ostrowiec 2011 r.        Zamów książkę

Opracowanie prezentuje wielopłaszczyznowe spojrzenie na problem bezpieczeństwa społecznego, które we współczesnych realiach nabiera coraz większego znaczenia. Stanowi również ciekawą analizę aspektów bezpieczeństwa społecznego, jest również cennym źródłem informacji nie tylko dla studentów, ale także dla pracowników administracji i praktyków.

 

WYBRANE ASPEKTY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ. PRACA ZBIOROWA.
Red. Bożena Zboina, Barbara Ślusarska
CENA:42,00 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-8946-627-3        Ostrowiec 2009 r.        Nakład wyczerpany

Książka skierowana jest do osób pracujących w opiece długoterminowej, przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek, psychologów oraz studentów kierunków medycznych, biologicznych i pedagogicznych. Po książkę chętnie powinni sięgnąć również pracownicy socjalni i opiekunowie ludzi starych, którzy chcą uzupełniać swoją wiedzę, aby w sposób bardziej świadomy i skuteczny wpływać na rozwój i zdrowie swoich podopiecznych, kreując u nich pożadane postawy prospołeczne i prozdrowotne.

 

AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA I SPORTOWO-REKREACYJNA MŁODZIEŻY W CZASIE WOLNYM NA TLE WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ.
Adam Jurczak
CENA:31,50 zł       ISBN:978-83-89-46634-1        Ostrowiec 2010 r.        Zamów książkę

Książka jest efektem reprezentatywnych badań nad aktywnością turystyczną i sportowo - rekreacyjną młodzieży. W pracy autor pokazuje popularność różnych rodzajów aktywności w kontekście szeregu uwarunkowań, które próbują uchwycić przyczyny podejmowania bądź braku tej aktywności turystycznej i sportowo – rekreacyjnej wśród młodzieży.
Pracą monograficzną o przedstawionym tytule mogą być zainteresowane uczelnie pedagogiczne i wszystkie te pośród innych uczelni gdzie występują kierunki - wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja.

 

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA.
Red. Barbara Kałdon, Irena Kurlak
CENA:24.00zł (5% Vat)       ISBN:8978-83-89-46630-3        Ostrowiec 2010r.        Zamów książkę

Książka stanowi cenne, interdyscyplinarne studium. Nie pozostawia czytelnika bez wskazania remedium, które ułatwiłoby życie osobom stygmatyzowanym cierpieniem, chorobą, dyskomfortem życia, bądź patologią społeczną.
Zgromadzone teksty ukazują osobę ludzką jako podmiot wychowania. Autorzy opracowania są wieloletnimi wykładowcami i profesjonalistami z różnych dyscyplin naukowych – pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej, medycyny, prawa, teologii, biologii.

 

SPOSOBY ORGANIZACJI AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W CZASIE WOLNYM.
MŁODZIEŻ – INSTYTUCJE - BARIERY.

Adam Jurczak
CENA:22.00zł (5% Vat)       ISBN:978-83-89-46631-0        Ostrowiec 2010r.        Zamów książkę

Monografia jest efektem reprezentatywnych badań nad aktywnością ruchową młodzieży w czasie wolnym, pokazując trzy sposoby jej organizacji: szkolny, pozaszkolny w instytucjach i pozaszkolny samodzielny. Praca pokazuje środowisko szkolne i pozaszkolne z perspektywy młodzieży i placówki.
Pracą mogą być zainteresowane uczelnie pedagogiczne i wszystkie te spośród innych uczelni, gdzie występują kierunku – wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja.

 

WIZERUNEK KOBIETY NA PRZESTRZENI WIEKÓW.
red. Aneta Pierścińska-Maruszewska, Barbara Bakalarz-Kowalska, Tadeusz Grudniewski
CENA:33,00zł       ISBN:978-83-89-46628-0        Ostrowiec 2009r.        Nakład wyczerpany

Publikacja prezentuje wizerunek kobiety, jaki funkcjonował na przestrzeni wieków. Kobieta ukazana jest jako istota cielesna, męczennica, opiekunka kościoła, matka, żona, kochanka, władczyni, wychowawczyni. Kobietę przedstawiono z punktu widzenia pedagogiki, historii, psychologii, literaturoznawstwa oraz językoznawstwa.

 

Starość - obawy, nadzieje, oczkiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii.
Zboina Bożena, Nowak Starz Grazyna,
CENA:36,00 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-89466-26-6        Ostrowiec 2009r.        Zamów książkę

Praca skupia się wokół zagadnień z gerontologii, m.in.  zdrowia,
aktywności społecznej, chorób wieku starczego, niepełnosprawności osób

starszych oraz poczucia sensu życia.
"Publikacja stanowi interesujące studium nie tylko o charakterze

poznawczym, ale  może mieć również walory utylitarne jako źródło cennych

informacji dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów oraz studentów

kierunków medycznych, biologicznych, pedagogicznych" ( z rec.).

 

JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH.
Zboina Bożena
CENA:38,00 zł (5% Vat)       ISBN:978-83-89466-23-5        Ostrowiec 2008r.        Zamów książkę

Autorka przedstawiła diagnozę poczucia jakość życia osób starszych. Książka zawiera liczne wskazania praktyczne i wpisuje się w bardzo aktualny kontekst pedagogiki zdrowia i geragogiki. Jest adresowana do szerokiego kręgu czytelników – lekarzy, pielęgniarek, studentów kierunków pedagogicznych i medycznych.

 

ZARZĄDZANIE, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Bogusław Gulski
CENA:15,00zł       ISBN:978-83-89466-22-8        Ostrowiec 2007r.        Nakład wyczerpany

Skrypt akademicki omawiający problemy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem.

 

ANDRAGOGIKA. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH.
Tadeusz Aleksander
CENA:29,00zł       ISBN:83-916653-4-8        Ostrowiec 2002r.        Zamów książkę    

Podręcznik skierowany jest do studentów szkół wyższych i prezentuje zagadnienia współczesnej teorii i praktyki kształcenia dorosłych.
(nakład wyczerpany)

 

CŁO W MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKACH GOSPODARCZYCH
Tomasz Bartoszewicz
CENA:35,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-909920-9-4        Ostrowiec 2002r.        Nakład wyczerpany

W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące pojęcia cła, jego funkcji ekonomicznych i roli, jaką odgrywa cło w międzynarodowych stosunkach gospodarczych państw rozwijających się i Polski.

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Andrzej Bernacki
CENA:15,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-88368-15-X        Ostrowiec 2001r.        Zamów książkę    

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych. Omówione w nim zostały zagadnienia strategii finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

 

MŁODA RODZINA WOBEC ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH
Bogusław Bieszczad
CENA: 23,00zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-09-0        Ostrowiec 2005r.        Zamów książkę

W pracy podjęto zagadnienia przygotowania rodziców do wypełniania funkcji socjalizacyjno-wychowawczej w odniesieniu do swego potomstwa w społeczeństwie polskim ostatnich lat. Książka jest przydatna zarówno dla praktyków (wychowawców, rodziców), teoretyków (ze względu na swoje walory poznawcze), jak i dla decydentów zajmujących się polityką społeczną i oświatową.
(nakład wyczerpany)

 

KOMERCJALIZACJA OPIEKUŃCZEGO PAŃSTWA
Ryszard Bugaj
CENA:10,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-916653-7-2        Ostrowiec 2003r.        Zamów książkę    

Autor w krótki i zwięzły sposób przedstawia socjalne funkcje państwa, koncentrując się głównie na doświadczeniach Polski po przemianach społeczno- gospodarczych, jakie mają miejsce od 1990 r. Jednocześnie ukazuje problemy i próby ich rozwiązania stosowane w państwach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. W pierwszych rozdziałach książki autor zamieścił krótki rys historyczny, przedstawiając w ogólnym zarysie odpowiedzialność
państw za bezpieczeństwo socjalne obywateli od XIX wieku. Jednak zasadniczą część tej pozycji stanowi charakterystyka dostosowywania działalności państwa opiekuńczego do wymogów gospodarki wolnorynkowej. Autor analizuje przede wszystkim zmiany w systemie świadczeń emerytalnych, jakie wynikają z reformy ubezpieczeń społecznych, opisując przejście od modelu repartycyjnego do modelu kapitałowego i związanych z nim konsekwencji. Krytykuje brak konkretnych działań, mających na celu zapewnienie odpowiedniej wysokości zabezpieczeń społecznych w perspektywie kolejnych  10-20 lat. Przedstawia własne propozycje rozwiązań, które by usprawniły i uelastyczniły tę gałąź polskiej gospodarki. Równocześnie autor wskazuje na korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą ewentualne przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. dla wysokości późniejszych świadczeń emerytalnych. Autor podkreśla, że przystąpienie Polski do UE nie spowoduje poprawy ubożejącego społeczeństwa polskiego, co więcej, ostrzega, iż jeśli nie zostaną podjęte stopniowe i zdecydowane kroki mające na celu naprawę w dziedzinie opiekuńczości państwa, sytuacja ta może się pogłębić, prowadząc do kryzysu społeczno-gospodarczego.

 
GLOBALIZACJA
Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
CENA:5,00 zł (5% Vat)       ISBN:983-89466-07-4        Ostrowiec 2005r.        Zamów książkęPraca stanowi zbiór wykładów autora dotyczących problemu globalizacji.
 

ELEMENTY MATEMATYKI W EKONOMII
Zbigniew Dulewicz, Gustaw Treliński 
CENA:25,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-909920-2-7        Ostrowiec 1998r.        Zamów książkę    

Skrypt  skierowany jest do osób studiujących ekonomię, którzy przy obszerności materiału z tej dziedziny, nie są sami w stanie wyselekcjonować potrzebnych treści i metod badania problemów szczególnie użytecznych.

 

PORADNIK DLA STUDENTÓW PISZĄCYCH PRACE DYPLOMOWE
(NA KIERUNKU PEDAGOGIKA)

Teresa Gumuła
CENA:8,00zł       ISBN:83-909920-6-X        Ostrowiec 2000r.        Zamów książkę

Poradnik ma na celu ułatwienie studentom fachowe przygotowanie pracy dyplomowej, wyjaśnienie, na czym polega poprawne przygotowanie rozprawy. Zaprezentowano w nim przykłady konstrukcji prac, techniki opracowania tekstu (fiszki, przypisy, wzory cytowania tekstu, wzory konstrukcji prac z historii oświaty).
(nakład wyczerpany)

 

SYSTEM TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
Krzysztof Linowski, Joanna Nowicka
CENA:22,40 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-02-3        Ostrowiec 2004r.        Zamów książkę    

W książce zaprezentowano charakterystykę uzależnienia od alkoholu oraz przedstawiono działalność oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Opracowanie ma charakter monografii. Praca zawiera bogatą bibliografię dotyczącą tematu oraz indywidualny program terapii.

 

WYBRANE PROBLEMY GEOMETRII WYKREŚLNEJ DLA GEODETÓW
Andrzej Koch
CENA:16,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-11-2        Ostrowiec 2005r.        Zamów książkę

Skrypt z geometrii wykreślnej dla studentów wydziału geodezji i kartografii.

 
PEDAGOGIKA W DZIAŁANIU SPOŁECZNYM

CENA:45,00zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-04-X        Ostrowiec 2004r.        Zamów książkę    
 

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Bogdan Klepacki
CENA:25,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-909920-3-5        Ostrowiec 1999r.        Zamów książkę

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat organizacji i zarządzania. W powodzi opracowań, studentom i kierownikom-praktykom trudno jest wyłonić sprawy podstawowe. Do takich odbiorców skierowany jest podręcznik, który bazuje na wielu pracach aktualnie wykorzystywanych w Polsce do celów dydaktycznych i praktycznych. Ich skrócony wykaz przedstawiony jest na końcu pracy w wykazie literatury.

 

ODDZIAŁYWANIA PSYCHOKOREKCYJNE NA SKAZANYCH AGRESYWNYCH
W WARUNKACH PENITENCJARNYCH

Krzysztof Linowski, Izydor Wysocki
CENA:32,00zł       ISBN:83-89466-17-1        Ostrowiec 2006r.        Zamów książkę    

W książce przedstawiono zachowania agresywne wśród więźniów, oraz zaprezentowano działania terapeutyczne i reedukacyjne mogące zapobiec agresji.
(nakład wyczerpany)

 

KULTURA FIZYCZNA W WIEJSKIM STYLU ŻYCIA
Piotr Nowak
CENA:19,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-00-7        Ostrowiec 2003r.        Zamów książkę

Książka powstała z myślą o ułatwieniu odpowiedzi na pytania – od kiedy kultura fizyczna pojawiła się na wsi, dlaczego zajmuje ona takie a nie inne miejsce w kulturze mieszkańców wsi, jak będzie się dalej rozwijać w środowisku wiejskim. Starano się przedstawić aktualne miejsce kultury fizycznej w wiejskim stylu życia.

 
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
Ogólnopolskie dni promujące zdrowie
CENA:19,95 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-05-8        Ostrowiec 2004r.        Zamów książkę    
 
IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
Ostrowiecki dni promujące zdrowie 
CENA:19,95 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-10-4        Ostrowiec 2005r.        Zamów książkę
 

LECZENIE PRZEMOCY W ZAKŁADZIE KARNYM
Krzysztof Linowski
CENA:20,00zł       ISBN:83-916653-9-9        Ostrowiec 2003r.        Zamów książkę    

W publikacji zaprezentowano program pracy psychoterapeutycznej ze skazanymi na długie wyroki oraz sprawcami lżejszych przestępstw odbywającymi kary w zakładach penitencjarnych – „Leczenie z przemocy”. Projekt tego programu został opracowany w 2000 roku przez Fundację im. Stefana Batorego i zespół terapeutyczny Aresztu Śledczego w Radomiu. W programie tym dla osób skazanych za lżejsze przestępstwa kładzie się nacisk na: psychoedukację, trening asertywności, trening interpersonalny, radzenie sobie ze stresem. W końcowej części programu omawia się styl działania bez przemocy.
(nakład wyczerpany)

 

UNIA EUROPEJSKA – POLSKA.
OD CZŁONKOSTWA STOWARZYSZONEGO DO CZŁONKOSTWA WYCZAJNEGO

(LISTOPAD 1989 R. - MARZEC 2003 R.)

Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
CENA:18,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-916653-8-0        Ostrowiec 2003r.        Zamów książkę

Książka w sposób zwięzły i konkretny przedstawia poszczególne etapy procesu jednoczenia się Polski z Unią Europejską. Główny nacisk położony został na przybliżenie czytelnikowi szans i zagrożeń, jakie ze sobą niesie członkostwo Polski w UE. Dodatkowym walorem tej pozycji jest bogata bibliografia w języku polskim oraz fragmenty podstawowych dokumentów unijnych (w tym treść traktatu akcesyjnego ), które zostały przedstawione w załącznikach. Publikacja powstała z myślą o każdym, kto chce w świadomy sposób opowiedzieć się „za” lub „przeciw” wejściu Polski do Unii Europejskiej.

 
W KRĘGU HISTORII, GOSPODARKI I KULTURY
Studia dedykowane Profesorowi Jerzemu Piwkowi
CENA:23,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-02-3        Ostrowiec 2004r.        Zamów książkę    
 

WPŁYW INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA FUNKCJONOWANIE
PODSTAWOWYCH WŁADZ W POLSCE

Anna Mojsiej
CENA:27,00 zł (5% Vat)        ISBN:83-909920-8-6        Ostrowiec 2001r.        Zamów książkę

Celem pracy było dokonanie analizy w kategoriach konstytucyjno-prawnych, jakie konsekwencje prawno-ustrojowe  będzie miało dla Polski przystąpienie do struktur unijnych. W pracy poddano analizie miejsce i rolę prawa międzynarodowego w polskim systemie prawnym; funkcję art. 90 Konstytucji RP, problematykę ratyfikacji umowy akcesyjnej.

 

EKONOMIA KIELECKA W LATACH 1789-1864
Jerzy Piwek
CENA:18,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-916653-0-5        Ostrowiec 2002r.        Zamów książkę    

Praca, obejmująca okres od 1789 do 1864 roku, przedstawia dobra rządowe, zwane ekonomiami, sposób gospodarowania w nich, oraz podobieństwa i różnice w stosunku do dóbr magnackich. Chcąc ukazać korzenie społeczeństwa Kielc i okolic, autor, ze względów osobistych, wybrał ekonomie kielecką. W pracy umieszczono nazwiska mieszkańców wsi ekonomii kieleckiej.

 

CZYNNIKI POWSTANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA.
SKRYPT DLA STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Jan Szopa
CENA:10,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-909920-4-3        Ostrowiec 1999r.        Zamów książkę    

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wychowania fizycznego i obejmuje zagadnienia z antropologii. W skrypcie krzyżują się zagadnienia należące zarówno do antropologii, jak i antropomotoryki. Jest to program „minimum”, zawierający podstawowe wiadomości  z danego przedmiotu.

 

IDEE POLITYCZNE W POLSCE
Michał Śliwa
CENA:12,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-01-5        Ostrowiec 2004r.        Zamów książkę    

Skrypt dla studentów politologii, w którym ukazano kształtowanie się idei politycznych w  Polsce

 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ
Marek Świeca
CENA:8,40 zł       ISBN:83-909920-5-1        Ostrowiec 2000r.        Zamów książkę    

Skrypt napisany został w formie poradnika, w którym opisano zasady komunikacji międzyludzkiej, wykorzystywane przez specjalistów od marketingu, reklamy oraz przez pedagogów. Przedstawiono w nim ogólne zasady komunikowania, umiejętność  aktywnego słuchania, zachowania asertywne, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Skrypt zawiera przykładowe ćwiczenia, techniki i testy.

 
WARUNKOWE ZWOLNIENIE W TEORII I PRAKTYCE PENITENCJARNEJ
Krzysztof Linowski
CENA:35,00zł       ISBN:83-89466-14-7        Ostrowiec 2005r.        Nakład wyczerpany    
 

ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE I SPRAWDZAJĄCE ZE STATYSTYKI
Anna Pasternak
CENA:9,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-916653-3-X        Ostrowiec 2002r.        Zamów książkę    

Zbiór ćwiczeń ze statystyki dla studentów kierunków pedagogicznych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

 

KIELCE W LATACH 1816-1866. LUDNOŚĆ I GOSPODARKA
Jerzy Piwek
CENA:27,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-08-2        Ostrowiec 2005r.        Zamów książkę    

Praca w większej części została oparta na źródłach archiwalnych i prezentuje gospodarkę i mieszkańców Kielc w XIX wieku.

 

WIELKIE DZIEŁO REFORMY WYCHOWANIA
Ksiądz Stanisław Konarski (1700-1733) Materiały z sesji naukowej
CENA:12,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-13-9        Ostrowiec 2005r.        Zamów książkę    

Zbiór referatów z sesji naukowej poświęconej w całości dziełu reformy Księdza Konarskiego.

 

PODRĘCZNY SŁOWNIK GEODEZYJNY ANGIELSKO-POLSKI POLSKO-ANGIELSKI
Ryszard Hycner, Iwona Szortyka
CENA:25,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-15-5        Ostrowiec 2005r.        Zamów książkę    

Słownik angielsko-polski, polsko-angielski o tematyce geodezyjnej.

 

KONTAKTY SKAZANYCH NA KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI
ZE ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYM. WYD.II

Krzysztof Linowski
CENA:32,00zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-16-3        Ostrowiec 2006r.        Zamów książkę    

W publikacji przedstawiono wybrane formy kontaktów zewnętrznych osób skazanych, w świetle obowiązujących przepisów i norm prawnych. Ukazano człowieka widzianego w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych. Publikacja stanowi źródło poznania tak specyficznego miejsca, jakim jest zakład karny.

 

PROMOCJA ZDROWIA W PROFILAKTYCE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH
Praca zbiorowa
CENA:26,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-18-X        Ostrowiec 2006r.        Zamów książkę    

Materiały z konferencji „Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie”, poświęconej tematyce zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia.

 

A GUIDE TO BRITISH LITERATURE
Paweł Kaptur
CENA:16,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-20-1        Ostrowiec 2006r.        Zamów książkę    

Publikacja ma formę skryptu, napisanego w języku angielskim i przeznaczonego dla słuchaczy kolegium językowego. Stanowi kompendium wiedzy na temat literatury angielskiej.

 

ŻYCIE RODZINNE - WYBRANE KONTEKSTY

CENA:45,00 zł (5% Vat)       ISBN:83-89466-19-8        Ostrowiec 2006r.        Zamów książkę    

Książka jest pokłosiem konferencji, na której zaprezentowano referaty dotyczące tematyki rodziny. Podzielona na 4 rozdziały -–Życie rodzinne – konteksty ogólne; Życie rodzinne – raporty z badań i analiz; Życie rodzinne – różnice środowiskowe, negatywne zjawiska; Życie rodzinne – zróżnicowanie oddziaływania.

 

CŁO W MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKACH GOSPODARCZYCH
WYD.II POPRAWIONE

Tomasz Bartoszewicz
CENA:35,00zł       ISBN:978-83-89466-21-1        Ostrowiec2007r.       Zamów książkę

Drugie uaktualnione wydanie książki. W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące pojęcia cła, jego funkcji ekonomicznych i roli, jaką odgrywa cło w międzynarodowych stosunkach gospodarczych państw rozwijających się i Polski.

 

Powyższe pozycje można nabyć w Księgarni Akademickiej mieszczącej się przy Bibliotece WSBiP
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.,
bądź poprzez księgarnie internetową Księgarnia internetowa WSBiP

WSBiP wydaje również Zeszyty Naukowe „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis”.